Polityka prywatności

I. Informacje Ogólne

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów, a w szczególności dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Działania WIB są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 • Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 • Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej: https://wib.org.pl

II. Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110584, o numerze NIP 526-003-85-22, zwana dalej „WIB”.

III. Korzystanie z Serwisu

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych, niemniej Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu (przeglądanie treści zawartych w Serwisie, możliwość korzystania z formularzy kontaktowych, możliwość zapisania się do newslettera i innych form marketingu,) może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie formularza kontaktowego: imię, nazwisko, adres e-mail (nazwa użytkownika), nr telefonu.

Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.

Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika korzystającego z funkcjonalności Serwisu mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, w tym kontaktu, bez założenia konta w Serwisie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;
 • umożliwienia Użytkownikowi realizacji postanowień umowy regulującej zasady współpracy/zakupu produktów lub usług (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 • komunikacji z Użytkownikiem, w tym w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci marketingu własnego;
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze sprzedażą i skorzystania przez Użytkownika z ewentualnych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji na produkty lub usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IV. Realizacja szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, projektów edukacyjnych i analityczno-badawczych

W przypadku zamówienie przez Użytkownika realizacji przez WIB usługi, która polega na wykonaniu szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, projektów edukacyjnych i analityczno-badawczych, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia (realizacji transakcji sprzedaży, identyfikacja zakupionej usługi lub produktu, informacje niezbędne do otrzymania od Użytkownika płatności za zakup, informacje potrzebne do wysyłki produktu lub niezbędnej korespondencji na wskazany przez Użytkownika adres, wystawianie dokumentów sprzedaży) w zakresie:

 • danych do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),
 • dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania);
 • imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail służbowy osoby lub osób, które działają w imieniu Użytkownika

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przetwarza, poza wyżej wskazanymi danymi, także dane takie jak materiały foto-video dostarczone do realizacji wyżej wymienionych usług.

Podanie ww. danych jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.

Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika zamawiającego realizację szkoleń stacjonarnych i e-learningowych, projektów edukacyjnych i analityczno-badawczych mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienia Użytkownikowi realizacji postanowień umowy regulującej zasady sprzedaży prenumeraty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze sprzedażą i skorzystania przez Użytkownika z ewentualnych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji na produkty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

V. Dane osobowe zakres, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez WIB pracownikom oraz współpracownikom WIB, biurom rachunkowym, w razie potrzeby kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom hostingowym, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy.

WIB przekazuje bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla WIB usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie, hostingu (przechowywania plików cyfrowych, danych, stron internetowych i poczty e-mail). W celu prowadzenia działalności w Internecie, prezentacji oferty, wykonywania usług i kontaktu za pomocą poczty e-mail oraz innych komunikatorów, potrzebne są przede wszystkim wydajne i bezpieczne serwery oraz inne usługi od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem opisanych powyżej usług – im również przekazywane są dane osobowe. WIB nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator informuje dodatkowo, iż w niektórych przypadkach wobec Użytkownika Serwisu może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także może podlegać badaniu preferencji i zachowań podczas wykonywania czynności w ramach funkcjonalności Serwisu, przez podmioty współpracujące z Administratorem z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego do automatyzacji procesów marketingowych, celem umożliwienia dostarczenia spersonalizowanych treści oraz polepszenia funkcjonowania Serwisu — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Profilowanie stosowane przez Administratora, polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy danych osobowych Użytkownika (zachowanie Użytkownika w serwisie, oglądane przez Użytkownika usługi i produkty, dane zebrane za pomocą plików cookies, a także podanych przez Użytkownika danych osobowych) w celu wyświetlania Użytkownikowi bezpośrednio w Serwisie, lub też za pośrednictwem marketingu bezpośredniego (wiadomości e-mail, marketing telefoniczny etc.) spersonalizowanej oferty, opartej o potencjalne preferencje i zainteresowania Użytkownika mogące dotyczyć produktów i usług Administratora.

Czas, przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

 • w przypadku przetwarzania na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie (np., zapis do newslettera) – tak długo jak Użytkownika będzie korzystał z tych usług, a po tym okresie przez czas, przez jaki Administrator będzie do tego zobowiązany zgodnie zasadą rozliczalności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia korzystania z usług;
 • realizacja sprzedaży produktu lub usługi – przez czas trwania negocjacji handlowych poprzedzających podpisanie umowy oraz przez okres wymagany do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z rękojmi i gwarancji, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki Administrator będzie do tego zobowiązany zgodnie zasadą rozliczalności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy sprzedaży;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;
 • w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się Użytkownika, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, możesz on w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach zgoda Użytkownika jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Użytkownik może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec operacji opartych na profilowaniu, a także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, innego niż marketing bezpośredni i profilowanie. Jeśli Użytkownika wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu, Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów.

Przetwarzanie ww. danych osobowych zostanie wyłączone podstawie zgłoszonego przez Użytkownika w każdym czasie żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail — sekretariat@wib.org.pl lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

VI. Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych –
 • w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.

VII. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika — Zapytania http

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) –
 • przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Informacje określone powyżej w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

Serwis może zbierać w sposób automatyczny informacje w tym informacje zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;
 • badania preferencji i zachowań Użytkowników.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

VIII. Wykorzystanie plików Cookies

Administrator informuje, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google, Instagram etc. w celu umożliwienia Użytkowników skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

Ze względów bezpieczeństwa Administrator zaleca, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W naszych stronach internetowych stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika. Strony mogą wykorzystywać pliki cookies:

 • sesyjne, pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia stron internetowych i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne, służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

“Cookies” stosowane przez partnerów operatora stron internetowych podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

IX. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres:

 • Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

X. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeśli dotyczy). Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie obowiązującego prawa w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeśli dotyczy).

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.